අපි ගොඩනැගීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමු

අපගේ කර්මාන්තශාලාවේ මුල් 6000m2 වැඩකරන ප්‍රදේශයක් ඇත, 2020 වර්ෂයේදී අපි 5400m2 එකතු කරමින් වැඩ කරන වෙළඳසැල පුළුල් කර ඇත්තෙමු.

අපගේ නිෂ්පාදන සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති බැවින් අපි විශාල කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු

news (4)


තැපැල් කාලය: මාර්තු -05-2021